Serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyZestawy komputerowe dostosowane do potrzebInstalacja i konserwacja sieci komputerowych

Gwarancje


Ogólne warunki obsługi reklamacji towarów zakupionych w firmie NetCom


Reklamacje produktów, na które udzielona została gwarancja należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta oraz w trybie i na zasadach przewidzianych w karcie gwarancyjnej.

Warunki rękojmi:

A. Przedmiot

1. Niniejsze warunki określają zasady odpowiedzialności NetCom z tytułu rękojmi za sprzedane produkty oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady w produktach zakupionych.
2. NetCom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, na które, zgodnie z informacjami zawartymi w systemie netpul, udzielona została oddzielna gwarancja producenta lub importera.
3. NetCom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za produkty, przy których, zgodnie z informacjami zawartymi w systemie netpul, wskazano zapis „Nie podlega gwarancji/rękojmi”

B. Warunki rękojmi

1. Na zakupione produkty NetCom udziela rękojmi za wady na okres nie dłuższy niż określony w systemie netpul.
2. Rękojmi nie podlegają produkty zakupione w NetCom, jeżeli są objęte gwarancją producenta lub importera.
3. NetCom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w przypadku produktów:
• uszkodzonych mechanicznie,
• eksploatowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowanych,
• w których zostały naruszone lub uszkodzone plomby gwarancyjne lub inne oznaczenia identyfikujące produkt, w szczególności numer seryjny
• w których zostały dokonane przeróbki, zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane przez NetCom
• baterii i materiałów eksploatacyjnych.
4. NetCom nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Nabywcę szkodę poniesioną wskutek zaistnienia wady produktu, w szczególności dotyczy to: kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania towaru, przewozu, przechowania i ubezpieczenia oraz nakładów na rzecz.
5. NetCom nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na dyskach twardych i innych nośnikach . Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich danych przed reklamacją produktu w NetCom. NetCom nie jest zobowiązana do utworzenia kopii ani do odtworzenia oryginalnej zawartości dysku po naprawie.
6. Poprzez „Rękojmię Lifetime” rozumie się rękojmię, której okres wygasa w ciągu 24 miesięcy od daty ostatniej udokumentowanej sprzedaży produktu na rzecz Nabywcy.
7. Rękojmia na produkty wymienione w procesie reklamacyjnym odnawia się tylko w przypadku, gdy produkt wymieniony jest fabrycznie nowy, jednak długość rękojmi nie może przekroczyć długości gwarancji udzielonej przez producenta na ten produkt.
8. NetCom wyłącza możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny w przypadku ponownych reklamacji tego samego towaru

C. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku wady produktu, co do którego NetCom ponosi odpowiedzialność na podstawie rękojmi, Nabywca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w NetCom.
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia reklamacji jest:
• uprzednie zarejestrowanie tej reklamacji w systemie Netpul i uzyskanie autoryzacji,lub wysłania maila na sklep@netcom.pulawy.pl
• dostarczenie reklamowanego towaru do miejsca wskazanego w treści autoryzacji z systemu netpul wraz z wydrukiem tej autoryzacji. Wydruk autoryzacji powinien być umieszczony na zewnątrz opakowania, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią autoryzacji bez uszkodzenia opakowania.
3. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do NetCom mogą być dostarczane :
• bezpośrednio przez Nabywcę lub osobę przez niego upoważnioną,
• za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej
• za pośrednictwem Poczty Polskiej z zastrzeżeniem, że NetCom nie przyjmuje paczek przesłanych Pocztą Polską oznaczonych jako „Przesyłka Wartościowa” (dodatkowa opcja dostępna podczas nadawania przesyłek w firmie Poczta Polska).
4. Nabywca dostarcza reklamowany produkt do miejsca wskazanego w treści autoryzacji na własny koszt i ryzyko bez względu na ilość poprzednich reklamacji na ten produkt.
5. Zgłaszany do reklamacji produkt powinien zostać dostarczony w opakowaniu fabrycznym lub innym opakowaniu zastępczym zapewniającym zabezpieczenie produktu w czasie transportu zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i elektrostatycznymi. Inne zasady dostarczania, szczególne dla konkretnego rodzaju produktów, opisane są na uzyskanej autoryzacji. Nabywca ma obowiązek zapoznania się z nimi i stosowania się do nich.
6. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego sprzęt zostanie odesłany na adres wybrany przez Nabywcę podczas rejestracji reklamacji w systemie netpul. Wyjątkiem są produkty dostarczone bezpośrednio do Działu Reklamacji NetCom, po których odbiór należy zgłosić się w Dziale Reklamacji NetCom z otrzymanym przy dostarczeniu dokumentem „Pokwitowanie przyjęcia reklamacji”.
7. NetCom zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia przesyłki z towarem reklamacyjnym, gdy ta nosi ślady uszkodzenia mechanicznego.

D. Załatwienie reklamacji

1. NetCom zobowiązuje się załatwić reklamację w możliwie najszybszym terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od daty dostarczenia produktu ("termin podstawowy"), z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
2. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, NetCom może:
a) dokonać naprawy wadliwego produktu,
b) dokonać wymiany produktu na podobny o nie gorszych parametrach i czasie eksploatacji,
c) dokonać zwrotu zapłaconej ceny
3. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje NetCom.
4. NetCom zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli - z przyczyn niezależnych od NetCom - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.
5. Jeżeli w terminie trzech miesięcy od daty załatwienia reklamacji nabywca nie odbierze produktu, zostanie wezwany do odbioru listem poleconym wysłanym na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji, a w razie jego braku - na adres wskazany w Informacji o Dealerze. Po otrzymaniu wezwania Klient ma obowiązek bezzwłocznie naprawiony sprzęt odebrać. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do odbioru produktu, NetCom dokona jego likwidacji bez obowiązku zapłaty na rzecz Klienta jakiegokolwiek odszkodowania.
6.  Powyższe zasady mają zastosowanie także w przypadku ponownych reklamacji tego samego produktu jak też reklamacji z tytułu nieskutecznej naprawy.
7. Dokument wydany wraz ze sprzętem z Działu Reklamacji NetCom nie jest dokumentem gwarancyjnym, a jedynie informacją na temat sposobu rozliczenia reklamacji. Dokument ten jest przeznaczony tylko dla firmy wskazanej w polu „Klient:” i nie może być udostępniany innym osobom  fizycznym lub prawnym.

E. Koszty reklamacji ponoszone przez nabywcę

1. W przypadku ustalenia w toku postępowania reklamacyjnego, że zgłoszenie reklamacyjne było nieuzasadnione, NetCom ma prawo obciążyć nabywcę kosztami związanymi z jej załatwieniem, a w szczególności kosztami zryczałtowanej opłaty w kwocie 100,- zł netto tytułem pokrycia kosztów ogólnych związanych z weryfikacją zgłoszenia reklamacji.
2. Nabywca ponosi koszt wymienionych w czasie postępowania reklamacyjnego części, elementów, podzespołów, które uległy uszkodzeniu z przyczyn leżących po stronie nabywcy, a których wymiana była konieczna dla sprawnego funkcjonowania urządzenia lub dokonania weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego.
nvidia asus intel core amd acer genius